Vandmålere


Vandmålere er sædvanligvis installeret i målerbrønde, som er placeret ca. en meter fra vejen inde på andelshaverens grund. Målere kan dog også, især i helårsboliger, være installeret inde i bygningen.

Vandmålerne bør holdes fri for nedfaldne blade mv., ligesom beplantning ikke bør forhindre tilgængeligheden.

Vandforbruget for hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket  anmoder derfor en gang om året andelshaverne om selv at aflæse målerstanden og give meddelelse herom til vandværket indenfor en fastsat frist. Sker dette ikke, er vandværket nødt til selv at foranstalte aflæsningen. Der vil i så fald påløbe et aflæsningsgebyr i henhold til takstbladet.

Måleren skal ligeledes aflæses i forbindelse med ejerskifte. Meddelelse herom gives til medvirkende mægler/advokat, som vil medtage mellemværendet på refusionsopgørelsen.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at tjekke eller udskifte disse. 

HUSK AT SÆTTE LÅGET PÅ PLADS IGEN, NÅR DER HAR VÆRET ÅBNET FOR MÅLERBRØNDEN!