Vollerup Strands Vandværks 

 

 

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Tranemosevej 89, Kalundborg,

søndag, den 22. Maj 2022 kl. 10.00.

Dagsordenen bliver som følger:

1. Valg af dirigent

2. valg af 2 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Årsraport for 2021 forelægges til godkendelse

5. Buget for 2022/2023 forlægges til godkendelse

6. Afstemning af sidste års forslag om afskaffelse af kritisk revisor samt suppleant

7. Behandling af eventuelle indkomne forslag

8. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: på er Søren Hansen og Leif Nielsen

9. valg af bestyrelsessupleant: på valg er Lasse Nyeman

10. valg af kritisk revisor og supleant: på valg er Thomas Levy Nielsen og Jette Lindestrøm

11. Eventuelt

 

Tilmelding til Leif tlf. 40528620

                                                                                                  

Intego har skifter vandmålere

hos alle forbrugere og aflæsningen fåregår  nu elektroniske

                                                                                                                                   
---

Kalundborg Forsyning A/S varetager nu afgiftsbetalingen
Med virkning fra 1. januar 2018 varetager Kalundborg Forsyning A/S afgiftsopkrævningen, hvilket indebærer, at KF i februar 2018 udsender opkrævninger vedr. acontoafgiften 2018. Er der spørgsmål i den forbindelse, skal Kalundborg Forsyning A/S kontaktes.
(Indrykket 10. februar 2018)

---

Omlægning af afgiftsperiode og opkrævningssystem
Vandværkets formand, Karsten Jensen, orienterede på generalforsamlingen den 9. juli 2017 - under punktet "eventuelt" - de fremmødte om, at bestyrelsen agter at omlægge afgiftsperioden fra 1. oktober - 30. september til kalenderåret, altså 1. januar - 31. december.

Omlægningen vil finde sted i 2017, hvorfor afgiftsperioden som et overgangsfænomen vil komme til at omfatte 5 kvartaler, nemlig 1. oktober 2016 - 31. december 2017.

OBS.: I modsætning til tidligere år skal der derfor ikke foretages måleraflæsning pr. 30. september 2017 men først pr. 31. december 2017. Forlades et sommerhus for vinteren inden nytår, vil det dog være tilrådeligt at notere målerstanden og tage notatet med hjem, således at indberetning kan finde sted, når vandværket anmoder om det i december måned 2017. Andelshaverne vil - udover nærværende opslag - blive orienteret om omlægningen pr. sms eller brev i begyndelsen af september måned.

Endelige afgiftsopgørelser for den nævnte periode på 15 måneder vil blive udfærdiget snarest muligt i begyndelsen af 2018, når vandværket har modtaget oplysning om målerstandene.

Omlægningen sker som forberedelse til, at de kommunale selskab Kalundborg Forsyning A/S får overdraget ansvaret for afgiftsopkrævningen, således som det er tilfældet med en del andre private vandværker i kommunen.
(Indrykket 16. juli 2017)

---

Ledningsnettet
Om vandværket/ Leveringsområde. Under dette punkt er nu tilføjet et link til Rambølls kort over ledningsnettet.
(Indrykket 5. maj 2016)

---

SMS-service
Der er etableret sms-service, således at der kan sendes sms'er ud til brugerne med oplysnng om planlagte afbrydelser og andet. Bemærk, at der tilføjet et faneblad helt til højre på hjemmesidens forside, hvor andelshaverne kan tilføje, slette eller rette deres mobiltelefonnumre.  
(Redigeret 29. maj 2017)