Spørgsmål og svar

 

Hvad koster en kubikmeter vand?
Svar: Afgiften til Vollerup Strands Vandværk er p.t. kr. 6,50 ekskl. og kr. 8,13 inkl. moms pr. m3. Imidlertid skal offentlige afgifter også medregnes, herunder afgift af ledningsført vand og kommunal vandafledningsafgift mv. Den samlede udgift inkl. moms og offentlige afgifter udgør p.t. kr. 60-70 pr. m3.

 

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: Ca. 110 liter pr. person pr. døgn iflg. DONG Energy's hjemmeside. Forbruget varierer dog meget fra person til person og vil normalt ligge indenfor intervallet 80 - 150 liter pr. døgn.

 

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Drikkevand oppumpet på Røsnæshalvøen er hårdt, dvs. mindst 12°-18° dH.

 

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet? 
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

 

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja.

 

Må jeg bruge vand til at vande min have? 
Svar: Ja, medmindre vandværket har udstedt vandingsforbud.

 

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja.

 

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager et ledningsbrud?
Svar:  Klik her

 

Hvor er min stophane placeret?
Svar: Sædvanligvis i målerbrønden, lige før måleren.

 

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja, det kan man normalt, idet målerne med seks års mellemrum udskiftes for at sikre, at de fungerer korrekt.

 

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Det vil være en god ide at kontrollere forbruget nogle gange om året for at afsløre eventuelle læk, som ikke er synlige.

 

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Klik her

 

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Til afgiftsadministrator, gerne pr. e-mail eller brev. Se her.

Det er ikke tilstrækkeligt at melde flytning til PostDanmark.

 

Hvad vil det sige, at være andelshaver i vandværket?
Svar: At man har ret til at modtage vand til den fastsatte pris. Omvendt hæfter man solidarisk og personligt for vandværkets eventuelle gæld.

 

"For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes ligeligt." (Vedtægternes § 3).

 

"Såfremt en andelshaver sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han pligtig til at drage omsorg for, at efterfølgeren indtræder i hans sted med hensyn til rettigheder og forpligtelser overfor værket. En andelshaver kan ikke ved udmeldelse fraskrive sig sin andel af selskabets gæld. Ingen andelshaver har ved udtræden noget krav på delagtighed i selskabets formue. Såfremt andelsselskabet opløses, fordeles selskabets formue andelshaverne imellem." (Vedtægternes § 5).

 

BEMÆRK DOG: Vandværket er gældfrit, og andelshaverne hæfter derfor i praksis ikke for noget. De skiftende bestyrelser har - omtrent siden vandværkets etablering - sørget for at konsolidere Vollerup Strands Vandværks økonomi således, at udgifter til vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer har kunnet afholdes uden optagelse af lån.