• Generalforsamling

    Holdes d. 20/6 2021 kl. 10:00 Tranemosevej 89 tilmelding til Leif tlf.40528620

  • Rent drikkevand ingen fund af pesticider

    Der nu instaleret elektroniske målere så vandværket sørger for den årlige indberetning

Vandværkets etablering


Andelsselskabet Vollerup Strands Vandværk blev etableret i årene 1966/67 til en samlet udgift på ca. kr. 360.000 incl. køb af grund, projektering, brøndboring, pumpestation samt hoved- og stikledninger mv. I efteråret 1967 androg antallet af andelshavere 143. Siden da er vandværkets dækningsområde blevet udvidet et par gange og der er kommet mange nye andelshavere til, efterhånden som sommerhusområdet er blevet bebygget. I tidens løb er der endvidere anvendt ikke uvæsentlige beløb til forbedring og fornyelse af anlægget.
 

Værket, som har to råvandsboringer i drift, er løbende blevet fornyet og moderniseret, og bestyrelsen forventer, at Vollerup Strands Vandværk også fremtidig kan leve op til de krav til vandkvaliteten, som måtte blive stillet.
 

Henvendelser om leveringsforstyrrelser, ledningsbrud, reparationer og målerudskiftninger rettes til:
 

Niels Lång
Email: niels@hhvv.dk
Telefon: 4012 2041

Troels Therkelsen Nielsen
Email: troels@hhvv.dk
Telefon: 30207910