Ordinær Generalforsamling d. 4/5 2019 kl. 10:00

Tranemosevej 89 4400 Kalundborg

1. Valg af dirigent og to stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Buget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår ændring af selskabform til andelsselskab med begrænset ansvar A.m.b.a

og ændring af vedtægter

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Karsten Jensen / Carsten jensen / Troels Therkelsen og Torsten Therkelsen

7. Valg af kritisk revisser og revisorsuppleant

John Østergaard Mortensen og Finn Dambmann

8. Eventuelt

 

 

 

Aflæsning af vand pr. 31/12 2018                                                                                            

Indberet via servicetelefon på tlf.nr 33412309 (åben hele døgnet )

Indberet via internettet på www.kalfor.dk under jeg vil gerne aflæse mit forbrug- tast selv service


---

Kalundborg Forsyning A/S varetager nu afgiftsbetalingen
Med virkning fra 1. januar 2018 varetager Kalundborg Forsyning A/S afgiftsopkrævningen, hvilket indebærer, at KF i februar 2018 udsender opkrævninger vedr. acontoafgiften 2018. Er der spørgsmål i den forbindelse, skal Kalundborg Forsyning A/S kontaktes.
(Indrykket 10. februar 2018)

---

Omlægning af afgiftsperiode og opkrævningssystem
Vandværkets formand, Karsten Jensen, orienterede på generalforsamlingen den 9. juli 2017 - under punktet "eventuelt" - de fremmødte om, at bestyrelsen agter at omlægge afgiftsperioden fra 1. oktober - 30. september til kalenderåret, altså 1. januar - 31. december.

Omlægningen vil finde sted i 2017, hvorfor afgiftsperioden som et overgangsfænomen vil komme til at omfatte 5 kvartaler, nemlig 1. oktober 2016 - 31. december 2017.

OBS.: I modsætning til tidligere år skal der derfor ikke foretages måleraflæsning pr. 30. september 2017 men først pr. 31. december 2017. Forlades et sommerhus for vinteren inden nytår, vil det dog være tilrådeligt at notere målerstanden og tage notatet med hjem, således at indberetning kan finde sted, når vandværket anmoder om det i december måned 2017. Andelshaverne vil - udover nærværende opslag - blive orienteret om omlægningen pr. sms eller brev i begyndelsen af september måned.

Endelige afgiftsopgørelser for den nævnte periode på 15 måneder vil blive udfærdiget snarest muligt i begyndelsen af 2018, når vandværket har modtaget oplysning om målerstandene.

Omlægningen sker som forberedelse til, at de kommunale selskab Kalundborg Forsyning A/S får overdraget ansvaret for afgiftsopkrævningen, således som det er tilfældet med en del andre private vandværker i kommunen.
(Indrykket 16. juli 2017)

---

Ledningsnettet
Om vandværket/ Leveringsområde. Under dette punkt er nu tilføjet et link til Rambølls kort over ledningsnettet.
(Indrykket 5. maj 2016)

---

SMS-service
Der er etableret sms-service, således at der kan sendes sms'er ud til brugerne med oplysnng om planlagte afbrydelser og andet. Bemærk, at der tilføjet et faneblad helt til højre på hjemmesidens forside, hvor andelshaverne kan tilføje, slette eller rette deres mobiltelefonnumre.  
(Redigeret 29. maj 2017)