PRINT SEND TIL EN VEN
Vollerup Strands Vandværk

Vandværkets etablering

Andelsselskabet Vollerup Strands Vandværk blev etableret i årene 1966/67 til en samlet udgift på ca. kr. 360.000 incl. køb af grund, projektering, brøndboring, pumpestation samt hoved- og stikledninger mv. I efteråret 1967 androg antallet af andelshavere 143. Siden da er vandværkets dækningsområde blevet udvidet et par gange og der er kommet mange nye andelshavere til, efterhånden som sommerhusområdet er blevet bebygget. I tidens løb er der endvidere anvendt ikke uvæsentlige beløb til forbedring og fornyelse af anlægget.

 

Værket, som har to råvandsboringer i drift, er løbende blevet fornyet og moderniseret, og bestyrelsen forventer, at Vollerup Strands Vandværk også fremtidig kan leve op til de krav til vandkvaliteten, som måtte blive stillet.

Henvendelser om
leveringsforstyrrelser, ledningsbrud, reparationer
og målerudskiftninger rettes til:


Niels Lång
Email: niels@hhvv.dk
Telefon: 4012 2041
eller
Troels Therkelsen Nielsen
Email: troels@hhvv.dk
Telefon: 2962 2264

 

Aktuelt

Kalundborg Forsyning A/S varetager nu afgiftsbetalingen
Med virkning fra 1. januar 2018 varetager Kalundborg Forsyning A/S afgiftsopkrævningen, hvilket indebærer, at KF i februar 2018 udsender opkrævninger vedr. acontoafgiften 2018. Er der spørgsmål i den forbindelse, skal Kalundborg Forsyning A/S kontaktes. Vandafgiften til og med 31. december 2017 vil som hidtil blive administreret af vandværket v/Helge Krøyer, og er der spørgsmål hertil, kan Helge Krøyer kontaktes på tlf. 4275 8070.
(Indrykket 10. februar 2018)

Omlægning af afgiftsperiode og opkrævningssystem
Vandværkets formand, Karsten Jensen, orienterede på generalforsamlingen den 9. juli 2017 - under punktet "eventuelt" - de fremmødte om, at bestyrelsen agter at omlægge afgiftsperioden fra 1. oktober - 30. september til kalenderåret, altså 1. januar - 31. december.

Omlægningen vil finde sted i 2017, hvorfor afgiftsperioden som et overgangsfænomen vil komme til at omfatte 5 kvartaler, nemlig 1. oktober 2016 - 31. december 2017.

OBS.: I modsætning til tidligere år skal der derfor ikke foretages måleraflæsning pr. 30. september 2017 men først pr. 31. december 2017. Forlades et sommerhus for vinteren inden nytår, vil det dog være tilrådeligt at notere målerstanden og tage notatet med hjem, således at indberetning kan finde sted, når vandværket anmoder om det i december måned 2017. Andelshaverne vil - udover nærværende opslag - blive orienteret om omlægningen pr. sms eller brev i begyndelsen af september måned.

Endelige afgiftsopgørelser for den nævnte periode på 15 måneder vil blive udfærdiget snarest muligt i begyndelsen af 2018, når vandværket har modtaget oplysning om målerstandene.

Omlægningen sker som forberedelse til, at de kommunale selskab Kalundborg Forsyning A/S får overdraget ansvaret for afgiftsopkrævningen, således som det er tilfældet med en del andre private vandværker i kommunen.
(Indrykket 16. juli 2017)

---

Ledningsnettet
Om vandværket/ Leveringsområde. Under dette punkt er nu tilføjet et link til Rambølls kort over ledningsnettet.
(Indrykket 5. maj 2016)

---

SMS-service
Der er etableret sms-service, således at der kan sendes sms'er ud til brugerne med oplysnng om planlagte afbrydelser og andet. Bemærk, at der tilføjet et faneblad helt til højre på hjemmesidens forside, hvor andelshaverne kan tilføje, slette eller rette deres mobiltelefonnumre. 
(Redigeret 29. maj 2017)

---

"Kalkknuseren" er nu tilsluttet
Som tidligere oplyst har bestyrelsen besluttet at etablere en såkaldt ”kalkknuser” for at blødgøre brugsvandet. Tilslutning har fundet sted den 24. juli 2015. Der henvises til oplysningsbladet herom, som blev udsendt i juni måned sammen med årsrapporten og generalforsamlingsindkaldelsen.
(Indrykket 30. juli 2015)

---

Nye vedtægter

Søndag, den 19. juli 2015 kl. 10 afholdtes ekstraordinær generalforsamling. Eneste punkt på dagsordenen var genfremsættelse af forslag til vedtægtsændring. Et udkast til nye vedtægter er udsendt til samtlige andelshavere, og udkastet blev vedtaget i uændret form.
(Indrykket 30. juli 2015)